Com. Calarași, Loc. Calarași, Nr. 316 Jud. Cluj | Program: Luni - Joi 8:00 - 15:00 Vineri 8:00 - 13:00 | secretariat@primariacalarasi-cluj.ro |

Anunt Concurs

17/10/2022

JUDEȚUL CLUJ                                                                                                   

COMUNA  CĂLĂRAȘI                                                                                                                                            

PRIMARIA CĂLĂRAȘI                                                                               

NR.316

NR. inreg.5395 /17.10.2022 

ANUNȚ

In conformitate cu  prevederile art. 478 si 479 din OUG nr 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si prevederile ulterioare si art. 125 – art. 128 din HG nr 611/2008 pentru aprobarea normelor  privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile  ulterioare, Primăria comunei Călărași, cu sediul în localitatea Călărași, nr.316, județul Cluj organizează examen de promovare în grad profesional, imediat superior celui detinut , functionarilor publici de executie:

– funcția publică de execuție consilier, clasa I, grad profesional asistent – care in urma examenului se transformă in funcție publică de execuție  consilier, clasa I, grad profesional  principal  in cadrul compartimentului financiar.

– functia publică de execuție consilier, clasa I, grad profesional asistent– care in urma examenului se transformă in funcție publică de execuție  consilier,  clasa I, grad profesional  principal  in cadrul compartimentului  de asistență socială.

   Desfășurarea examenului

Examenul de promovare în grad profesional se organizează la sediul Primariei com. Călărași.

Examenul constă în 3 etape:

             Selectia dosarelor care va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la examen;

Proba scrisa va avea loc în data de 17.11.2022 ora 10.00;

Proba interviu va avea loc în 5 zile lucratoare de la data probei scrise.

              Condiții specifice de participare la concurs/examen:       

 În vederea participării la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, funcționarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții, conform prevederilor art.479 alin.(1) lit.a), lit.c), lit.d) și alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul adminstrativ, respectiv:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

c) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

 d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile OUG nr. 57/2019.

 Constituie vechime în grad profesional vechimea definită potrivit art. 424 alin. (6), precum şi cea prevăzută la art. 502 alin. (7), art. 509 alin. (5), art. 513 alin. (3), art. 514 alin. (4) şi art. 527 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul adminstrativ.

         Dosarul de înscriere la examen va conține în mod obligatoriu:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de secretarul general- persoana cu atribuții de resurse umane, în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate

  c) adeverinţa eliberată de compartimentul de secretarul general- persoana cu atribuții de resurse umane, în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată; 

  d) formularul de înscriere

 Dosarul de inscriere se va depune la registratura primăriei comunei Călărași , în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului anunț, respectiv în perioada 18.10.2022-09.11.2022, în intervalul orar 8-15 la sediul primăriei comunei Călărași, nr. 316, jud. Cluj, persoană de contact Bianca Cristina Udvarhelyi, consilier asistent, compartiment financiar comuna Călărași, in calitate de secretar al comisiei de examinare și a comisiei de soluționare a contestațiilor.

Bibliografie consilier, grad profesional principal la compartimentul financiar

1.         Constitutia României;

2.         O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea III-Administratia Publică Locală, Titlul I,II,III,IV, V, VI, VII și Partea a VI-Titlul I și II-Statutul funcționarului  public;

3.         O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările și completarile ulterioare;

4.         Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse și de tratament intre barbați și femei, republicată cu modificările și completarile ulterioare;

5.         Legea nr.227/2015 – Codul fiscal, actualizat (Titlul lX lmpozite si taxe locale)

6.         Hotărâre nr. 1/2016 din 6 ianuarie 2016 -. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX- Impozite şi taxe locale

7.         Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare.

8.         Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura Fiscală, cu modificările si completările ulterioare(Titlul VII Colectarea creantelor fiscale)

9.         Ordinul ANAF nr.3711/2015 privind modelul și conținutul formularelor și documentelor utilizate în activitatea de inspecție fiscală

10.       O.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

11.       O.G. nr.2/2001 privind privind regimul juridic al contravenţiilor (CAP. V- Executarea sancţiunilor contravenţionale)

Tematică

1.         Constitutia României;

2.         O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea III-Administratia Publică Locală, Titlul I,II,III,IV, V, VI, VII și Partea a VI-Titlul I și II-Statutul funcționarului  public;

3.         O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările și completarile ulterioare;

4.         Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse și de tratament intre barbați și femei, republicată cu modificările și completarile ulterioare;

5.         Legea nr.227/2015 – Codul fiscal, actualizat (Titlul lX lmpozite si taxe locale)

6.         Hotărâre nr. 1/2016 din 6 ianuarie 2016 -. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX- Impozite şi taxe locale

7.         Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare.

8.         Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura Fiscală, cu modificările si completările ulterioare(Titlul VII Colectarea creantelor fiscale)

9.         Ordinul ANAF nr.3711/2015 privind modelul și conținutul formularelor și documentelor utilizate în activitatea de inspecție fiscală

10.       O.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

11.       O.G. nr.2/2001 privind privind regimul juridic al contravenţiilor (CAP. V- Executarea sancţiunilor contravenţionale)

Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările si completările acestora la zi.

Bibliografie consilier, grad profesional principal la compartimentul asistență socială și prestații sociale

1.         Constitutia României;

2.         O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea III-Administratia Publică Locală, Titlul I,II,III,IV,

             V, VI, VII și Partea a VI-Titlul I și II-Statutul funcționarului  public;

3.         O.G. nr. 137/20000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu

             modificările și completarile ulterioare;

4.         Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse și de tratament intre barbați și femei, republicată cu

modificările și completarile ulterioare;

5.         Legea nr. 272/2004 privind protectia și promovarea drepturilor copilului-republicată

6.         Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;

7.         Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

8.         Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

9.         Legea nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

10.       O.U.G. nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

11.       Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

Tematică

1.         Constitutia României;

2.         O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea III-Administratia Publică Locală, Titlul I,II,III,IV,

             V, VI, VII și Partea a VI-Titlul I și II-Statutul funcționarului  public;

3.         O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu

             modificările și completarile ulterioare;

4.         Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse și de tratament intre barbați și femei, republicată cu

modificările și completarile ulterioare;

5.         Legea nr. 272/2004 privind protectia și promovarea drepturilor copilului-republicată

6.         Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;

7.         Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

8.         Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

9.         Legea nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

10.       O.U.G. nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

11.       Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv  si completările acestora la zi.

*Se vor avea in vedere modificările legislative intervenite până la data desfășurării probei scrise.

Primar,

Ioan Vasile RACOLȚA

Intocmit,

Secretar comisie concurs                                

Bianca Cristina UDVARHELYI

Afişat azi,  17.10.2022

Last modified: 17/10/2022

Comments are closed.